Tag Archive: BB&T 銀行

BB&T Checking+Savings 銀行賬戶【2021.7 更新:開戶獎勵已過期】【僅限 AL, DC, FL, GA, IN, KY, MD, NC, NJ, OH, PA, SC, TN, TX, VA, WV】

BB&T Checking & Savings Accounts 賬戶簡介 【2021.7 更新】開戶獎勵已過期,大家耐心等待下一次吧。 【2021.4 更新】新的開戶獎勵是 $500。截止日期:2021.06.30。HT: DoC 的評論區. 賬戶基本情況 $500 開戶獎勵。所需條件見下文。截止日期:2021.06.30。【已過期】 月費及避免月費方法見下文。 BB&T…
Read more